facebook facebook facebook facebook

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εκμετάλλευση & η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκει στην εταιρία Αριστείδης Ν. Μιχαλάκης Υπηρεσίες Δημιουργίας & Εκμετάλλευσης Ιστοσελίδων Διαδικτύου. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Χίο, οδός Στεφάνου Τσουρή αρ. 32, T.Κ. 82100.

Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας www.sillogoi.com προσφέρει τις υπηρεσίες της θέτοντας υπόψη στον επισκέπτη/χρήστη τους παρακάτω όρους και τους οποίους υποχρεούνται όχι μόνο να διαβάσει αλλά και να τους αποδεχτεί πλήρως.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.sillogoi.com που υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν στον εν λόγω τόπο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία, διατίθενται δε στον επισκέπτη/χρήστη αυστηρά μόνο για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) καθώς και η δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς από τον χρήστη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εταιρεία καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο www.sillogoi.com μέσω των ιστοσελίδων του κάθε συλλόγου, να είναι κατά το δυνατόν έγκυρα, έγκαιρα, ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η εταιρεία παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.  Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου από τους χρήστες/επισκέπτες/κατόχους ιστοσελίδων μέσω του www.sillogoi.com, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο επισκέπτης/χρήστης/κάτοχος ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο www.sillogoi.com σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του. Απαγορεύεται η ανάρτηση ρατσιστικών ή προσβλητικών σχολίων καθώς η ανάρτηση ανάρμοστου περιεχομένου κάθε είδους όπως πορνογραφικό υλικό και κάθε άλλη ανάρτηση η οποία αντιβαίνει το νόμο.

Ο δικτυακός τόπος www.sillogoi.com πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης/κάτοχος ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com, έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.  Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου www.sillogoi.com , ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο επισκέπτης/χρήστης/κάτοχος ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com, έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.sillogoi.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης/ κάτοχος ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Η εταιρία δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο www.sillogoi.com.

Η ανάρτηση διαφημίσεων ή χορηγιών έναντι τιμήματος από τους χρήστες/κατόχους των ιστοσελίδων μέσω του www.sillogoi.com στις ιστοσελίδες των συλλόγων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ κατόχου ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com, και γίνεται κατόπιν συνεννόησης του κατόχου ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com με τον διαφημιζόμενο ή το χορηγό. Ο χρήστης/κάτοχος ιστοσελίδας μέσω του www.sillogoi.com, υποχρεούται να αναρτά χορηγίες και διαφημίσεις που δεν είναι αντίθετες, με το νόμο, τα χρηστά ήθη. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για το περιεχόμενο των ανωτέρω διαφημίσεων και χορηγιών.

Στον δικτυακό τόπο www.sillogoi.com καθώς και στις σελίδες των συλλόγων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος από τους διαφημιζόμενους. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.sillogoi.com. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.

Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη/κατόχου της ιστοσελίδα μέσω του www.sillogoi.com και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.